Čo je štátna pomoc?

Z hľadiska legislatívy EÚ, je štátnou pomocou zvýhodňovanie v akejkoľvek forme udelené na základe selektívneho/individuálneho konania členských štátov. Štátna pomoc je vo všeobecnosti zakázaná, pretože narúša hospodársku súťaž. Proces schválenia individuálnej štátnej pomoci je známy aj ako notifikácia, pri ktorom príslušné inštitúcie posudzujú tzv. zlučiteľnosť pomoci s voľným trhom. Ide o komplikovaný a byrokratický proces trvajúci niekoľko mesiacov.

Za štátnu pomoc sa nepovažujú také opatrenia členských štátov, ktoré sa vzťahujú na všetky firmy a nenarúšajú tak voľnú súťaž. K základným znakom štátnej pomoci patrí jej forma (dotácie, úľavy, záruky či iné zvýhodnenie), poskytované selektívne (nie celoplošne), narušenie konkurencie a vplyv na hospodársku súťaž v rámci EÚ.

Keďže poskytovanie štátnej pomoci je v určitých prípadoch prospešné a nevyhnutné, pristúpila únia vypracovaniu komplikovaných pravidiel na jej poskytovanie.

Kedy je štátna pomoc poskytovaná oprávnene?

Okrem prípadov schválenej štátnej pomoci (notifikovanou pomocou), môžu členské štáty poskytovať štátnu pomoc len pri dodržaní prísnych pravidiel a na základe:

- všeobecnej skupinovej výnimky (tzv. "GBER")
- pomoci "de minimis", t.j. nepresahujúcej sumu 200 000 Euro v období 3 rokov
- protikrízových opatrení (napr. pomoc pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,  
  pomoc na vzdelávanie)
- regionálnej pomoci
- pomoci v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
- pomoci na ochranu životného prostredia
- rizikového kapitálu, či reštrukturalizácie
- sektorovej pomoci (napr. v poľnohospodárstve, audiovizuálnej produkcii, broadbande, vysielaní, uhoľnom priemysle,   rybolove, poštových služieb, energetiky, oceliarstve, lodiarstve, automobilovom priemysle a doprave)

Takáto pomoc musí byť poskytnutá na základe platnej (notifikovanej) schémy štátnej pomoci v uvedených oblastiach. Konkrétne schémy stanovujú všetký príslušné pravidlá a podmienky vrátane intenzity pomoci a jej čerpania. Akékoľvek národné pravidlá jednotlivých členských štátov, musia byť v súlade so schválenými pravidlami a schémami pomoci EÚ.

Čo sú investičné stimuly?

Ide o podporu investičných projektov, ktorá je financovaná z rozpočtu Slovenskej republiky, tzv. "investičnú pomoc". Je to štátna pomoc, ktorá je poskytovaná na základe schémy regionálnej pomoci (zákon o investičnej pomoci je de facto schémou štátnej pomoci v súlade so schémou regionálnej pomoci). Cieľom regionálnej pomoci je podpora zamestnanosti a hospodárskeho rozvoja v zaostalých regiónoch Európy, podmienkou je počiatočná investícia (buď do novej prevádzky, alebo modernizácie a rozšírenia existujúceho podniku). Poskytnutie regionálnej pomoci podlieha mape regionálnej pomoci, ktorá rozdeľuje jednotlivé regióny z hľadiska ich vyspelosti a stanovuje maximálnu intenzitu pomoci. Nová regionálna mapa pomoci je platná od roku 2014 do roku 2020 a v Slovenskej republike výrazne mení maximálne intenzity pomoci. Pravidlá regionálnej pomoci stanovujú jednoduchšie podmienky a umožňujú vyššiu intenzitu pomoci pre mikro, malé a stredné podniky.

Čo sú eurofondy?

EÚ fondy sú štátnou pomocou poskytovanou z rozpočtu EÚ, na základe platných schém štátnej pomoci, v súlade s cieľmi a prioritami dohodnutými medzi úniou a členskými štátmi. V programovom období 2007-2013 tvoril základ takejto dohody tzv. "Národný strategický referenčný rámec", ktorý obsahoval 10 operačných programov.

V novom programovom období 2014 až 2020 je základom pre poskytovanie príspevkov z eurofondov tzv. "Partnerská dohoda". Slovenská republika v programovom období 2014 - 2020 čerpá Európske štrukturálne a investičné fondy najmä prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti.

Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

 P.č.  Operačné  programy  Riadiaci  orgán  Pridelené finančné  prostriedky v EUR
 1.  Výskum a  inovácie  MŠVVŠ  SR  2 266 776 537
 2.  Integrovaná  infraštruktúra  MDVRR  SR  3 966 645 373
 3.  Ľudské zdroje  MPSVR  SR  2 204 983 517
 4.  Kvalita životného  prostredia  MŽP SR  3 137 900 110
 5.  Integrovaný  regionálny OP  MPRV SR  1 754 490 415
 6.  Efektívna verejná  správa  MV SR     278 449 284
 7.  Technická pomoc  ÚV SR     159 071 912
 8.  Program rozvoja  vidieka  MPRV SR  1 545 272 844
 9.  Rybné  hospodárstvo  MPRV SR       15 785 000
   SPOLU    15 329 374 992

 

Iné formy štátnej pomoci?

Slovenská republika využíva aj iné formy štátnej pomoci ako sú investičné stimuly a eurofondy z operačných programov uvedených v predchádzajúcej sekcii. V prípade prostriedkov z EÚ ide napríklad o cezhraničnú spoluprácu, ktorá je realizovaná v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.

 Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca

 P.č.  Operačný program  Orgán zodpovedný za prípravu a  implemetáciu
 Programy cezhraničnej spolupráce 
 1.  SK - CZ 2014 - 2020  MPRV SR
 2.  SK - AT 2014 - 2020  MPRV SR
 3.  PL - SK 2014 - 2020  MPRV SR
 4.  SK - HU 2014 - 2020  MPRV SR
 5.  ENI HU - SK - RO - UA  2014 - 2020  MPRV SR
 Programy nadnárodnej spolupráce 
 6.  Stredná Európa  ÚV SR
 7.  ETC Dunaj  ÚV SR
 Programy medziregionálnej spolupáce 
 8.  INTERREG  MH SR
 9.  ESPON  MDVRR SR
 10.  INTERACT  BSK/MH SR
 11.  URBACT  MDVRR SR
   SPOLU  223 367 272 EUR


Existuje tiež Nórsky finančný mechanizmus (hradený z rozpočtu Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) a Švajčiarsky finančný mechanizmus. Slovenská republika financuje rozvojovú pomoc, tzv. "Slovak aid", podporujúc projekty v rozvojových krajinách v zahraničí.

inPagewebsite, domain and webhosting easily