Regionálna investičná pomoc

O investičnú pomoc sa môžu uchádzať veľké, ako aj malé a stredné podniky. Stratégiou vlády je podporovať projekty v najmenej rozvinutých okresoch (s najvyššou nezamestnanosťou v rámci SR), predovšetkým tie, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta. V rozvinutých okresoch sú podporované najmä projekty technologických centier, resp. prevádzkarne, v ktorých sa vykonáva vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty. Podporované sú aj veľké, či inak strategické projekty napr. v automobilovom priemysle s významným potenciálom pre regionálny rozvoj. V Bratislavskom kraji nie je regionálna investičná pomoc poskytovaná vôbec.

Účelom regionálnej investičnej pomoci je podpora realizácie projektu počiatočnej investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku zameraného na zriadenie novej prevádzkarne, rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne, diverzifikácie produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo o služby, ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli vyrábané alebo poskytované, alebo zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne v priemyselnej výrobe, technologickom centre alebo v centre podnikových služieb.

Po splnení podmienok podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, podaní žiadosti, schválení a vydaní rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, môže byť prijímateľom fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba zriadená za účelom podnikania s miestom podnikania na Slovensku, ktorá je zapísaná v živnostenskom alebo  obchodnom registri. Môže byť čerpaná vo forme dotácie  na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľavy na dani z príjmov, príspevku na vytvorené nové pracovné miesta, prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, alebo kombinácie týchto foriem.

Oprávnenými nákladmi vynaloženými v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru sú investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení, investičné náklady na obstaraný dlhodobý nehmotný majetok vo forme priemyselných práv, know-how a licencií a investičné náklady na nájom pozemkov a budov.

Oprávnenými nákladmi môžu byť tiež mzdové náklady vypočítané ako súčet mesačnej mzdy zamestnancov prijatých na nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru pred zdanením vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vynaložené za obdobie 24 mesiacov.

V závislosti od povahy investičného zámeru, sú poskytovateľmi ministerstvo hospodárstva, financií, práce, sociálnych vecí a rodiny, dopravy a výstavby, resp. vyšší územný celok, obec a pod.

Príprava dokumentov k žiadosti o investičnú pomoc

Správy a monitoring investičnej pomoci

inPagewebsite, domain and webhosting easily