Výskum a vývoj

K našim základným činnostiam patrí vývoj, tvorba a výkon postupov a expertíznej činnosti v oblasti spoločenských vied, so zameraním na ekonomiku, hospodárstvo a riadenie podnikov. Naše činnosti spočívajú v získavaní, kombinovaní, formovaní a využití nových technologických, ekonomických a iných poznatkov, s cieľom vývoja a zavedenia do praxe nových zručností, procesov a postupov s uplatnením najmä v priemysle a službách. Svoje služby poskytujeme predovšetkym v odvetviach automobilový a elektrotechnický priemysel, inžiniering v energetike a strojárenstve.

Naše projekty prispievajú k plneniu cieľov patriacich do jednej alebo viacerých kategórií nižšie.

Základný výskum- experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná najmä s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez plánovaného priameho komerčného uplatnenia alebo použitia.

Priemyselný výskum- plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, procesov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, procesov alebo služieb. Patrí k nemu vývoj častí komplexných systémov a môže zahŕňať aj stavbu prototypov v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, ako aj pilotné linky, ak sú potrebné pre priemyselný výskum, a to najmä na schválenie generickej technológie.

Experimentálny vývoj- získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové alebo vylepšené výrobky, postupy alebo služby. To môže zahŕňať napríklad aj činnosti zamerané na koncepčnú definíciu, plánovanie a dokumentáciu nových výrobkov, postupov alebo služieb. Experimentálny vývoj môže zahŕňať vývoj prototypov, názorné predvádzanie, pilotné projekty, testovanie a overovanie nových alebo vylepšených výrobkov, procesov alebo služieb v prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky, kde primárnym cieľom je ďalej technicky vylepšiť výrobky, procesy alebo služby, ktoré nie sú ešte do veľkej miery stanovené. Vývoj komerčne využiteľných prototypov a pilotných projektov sem patrí aj vtedy, keď sú tieto nevyhnutne konečným obchodným výrobkom a ich výroba je príliš nákladná, než aby boli použité výlučne na účely predvádzania a overovania. Experimentálny vývoj nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy existujúcich výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenia.

Štúdia uskutočniteľnosti- hodnotenie a analýza potenciálu projektu s cieľom pomôcť pri rozhodovaní prostredníctvom objektívneho a racionálneho odhalenia silných a slabých stránok projektu, jeho možností a rizík, ako aj identifikovať zdroje potrebné na jeho realizáciu a jeho vyhliadky na úspech.

Prosím kontaktujte nás s Vašimi projektovými zámermi, pre konkrétnu asistenciu a podporu, či vývoj riešenia na mieru. Na vyžiadanie poskytneme relevantné referencie našich projektov. 

Poskytovateľom služieb je spoločnosť:

CEUF j.s.a.
Ladzianskeho 2710/10
831 01 Bratislava
IČO: 51428776
DIČ: 2120688977
Email: forum@ceuf.eu
Jednoduchá spoločnosť na akcie zapísaná obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, odd. Sja, vl.č. 36/B

inPagewebsite, domain and webhosting easily