Čo sú verejno-súkromné partnerstvá (PPP projekty)?

PPP je forma spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom financovania, výstavby alebo rekonštrukcie, prevádzky a údržby infraštruktúry vrátane poskytovania súvisiacich verejných služieb. V rámci PPP sú subjekty verejného sektora partnerom a zákazníkom súkromného sektora, od ktorého nakupujú služby. Súkromný partner poskytuje financovanie, realizuje výstavbu, prevádzkuje dielo (infraštruktúru) a ako protihodnotu dostáva platby od verejného partnera, alebo mu je umožnené vyberať platby za poskytnuté služby priamo od konečných užívateľov. Podstatným znakom PPP je rozdelenie rizík spojených s výstavbou a prevádzkou diela medzi súkromným a verejným partnerom a dlhodobosť vzájomných zmluvných vzťahov.

Pre úspešné PPP projekty je charakteristické, že riziká spojené s výstavbou a prevádzkou diela znášané koncesionárom sú sústredené do jednej projektovej spoločnosti- SPV s jednoznačnou zodpovednosťou. Verejný sektor je zákazníkom s jasnou stratégiou a požiadavkami na budúci rozsah a kvalitu prevádzky. Súkromný partner je platený len za kvalitné služby a dosahovanie požadovaných kvalitatívnych parametrov a výkonnosti. Kvalitatívne nedostatky poskytovaných služieb súkromným partnerom sú penalizované. Príprava projektu si vyžaduje dôslednú analýzu uskutočniteľnosti vrátane jednoznačnej alokácie rizík, ktoré podmieňujú akceptáciu projektu vo finančnom (a najmä bankovom sektore) a u komerčných investorov (ich pohľad na financovateľnosť projektu je kľúčový). Výber súkromného partnera je charakteristický identifikáciou a hodnotením projektových rizík v troch samostatných paralelných perspektívach, t.j. z pohľadu verejného sektora, súkromného sektora a veriteľov alebo investorov. Jednoznačný prístup vo verejnom obstarávaní, v ktorom budúci koncesionár ako súčasť ponuky prehľadne identifikuje rozpočet projektových výdavkov a  príjmov pre celé obdobie koncesie.

Sú PPP projekty výhodné?

Výhodnosť realizácie PPP projektov závisí od ich zmluvného nastavenia. PPP projekty sú často realizované vtedy, keď existuje silná potreba výstavby finančne nákladnej infraštruktúry v období, keď si verejný sektor nemôže dovoliť navyšovať vlastné zadĺženie. Nakoľko pravidlá Eurostatu umožňujú v prípade ak súkromný partner prevezme riziká projektu týkajúce sa výstavby a dostupnosti/dopytu považovať projekt za mimobilančný, príslušné finančné plnenia sa nezarátavajú do dlhu verejnej správy.

V zásade platí, že náklady na výstavbu infraštruktúry sú v prípade PPP projektu omnoho efektívnejšie v porovnaní s klasickým verejným financovaním. Taktiež dodržanie projektového rozpočtu býva dôslednejšie a existuje silnejší predpoklad dodržania stanoveného časového harmonogramu realizácie projektu. Ide o logický dôsledok zmluvného nastavenia, keď dané riziká znáša súkromný partner a náklady súvisiace s predražením výstavby a/alebo oneskorením zahájenia prevádzky infraštruktúry, by musel znášať.

Na druhej strane, PPP projekty využívajú omnoho komplikovanejší systém projektového financovania a pri väčšine projektov sú náklady na PPP financovanie v porovnaní s klasickým verejným financovaním omnoho vyššie.

Ako súvisia PPP projekty so štátnou pomocou?

PPP projekty ako také nie sú považované za štátnu pomoc. V mnohých ohľadoch môžu zahŕňať znaky pripomínajúce štátnu pomoc, ale sú realizované na úplne iných princípoch, kde súkromný partner (koncesionár) je určený vo verejnom obstarávaní ...atď. Niektoré PPP projekty, však,  môžu obsahovať  štátnu pomoc, napr. v prípade poskytnutia štátnej záruky na projektové financovanie, alebo v prípade kombinácie PPP projektu s financovaním infraštruktúry eurofondami. V oboch prípadoch ide o komplikované zmluvné nastavenie, na ktoré neexistujú špecifické pravidlá a usmernenia.

inPagewebsites with AI, domain and webhosting