Fórum pre strednú Európu

Fórum pre strednú Európu (v angl. Central Europe Forum, skr. "CEUF") je neziskovou organizáciou, ktorá vznikla s cieľom podpory prostredia pre rozvoj verejnej infraštruktúry, investičných projektov domácich a zahraničných investorov zo súkromného sektora v rôznych odvetviach hospodárstva a s tým spojeného ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podporujeme transparentné prostredie pre poskytovanie štátnej pomoci a investičných stimulov, efektívne vyžívanie fondov EÚ a rôznych modelov financovania verejnej infraštruktúry, vrátane projektov verejno- súkromných partnerstiev.

Podpora vzdelávania a zvyšovanie odbornosti

K našim cieľom patrí vzdelávanie súkromných a verejných subjektov, prenos vedomostí, praktických skúsenosti a know-how z už realizovaných projektov pre účely prípravy a realizácie úspešných investičných zámerov a plánov v budúcnosti.

K našim základným aktivitám patrí organizácia odborných konferencií a seminárov, školení a vzdelávacích aktivít, publikačná činnosť predovšetkým v oblasti rozvoja verejnej infraštruktúry, projektov verejno-súkromných partnerstiev, štátnej pomoci a európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Prehľad našich plánovaných aj uskutočnených podujatí nájdete kliknutím na TENTO ODKAZ.

Podporujeme priaznivé právne a ekonomické prostredie pre realizáciu infraštruktúrnych a investičných projektov naprieč odvetviami a na rôznych úrovniach štátnej a verejnej správy.

Podpora trhu a úspešných projektov

Spájaním odborných tém s konkrétnymi trhovými príležitosťami, aktívnou identifikáciou úspešných referenčných projektov na našom trhu a v zahraničí, prenosom skúseností a najlepšej praxe v špecifických odborných oblastiach, podporujeme činnosti právnych, technických a finančných poradcov, stavebných a koncesných spoločností, bánk a finančných inštitúcií vrátane medzinárodných investičných bánk, developerov a investorov ako aj štátnych a verejných zadávateľov projektov.

Podpora transparentných procesov

Naši partneri sa s podporou našej organizácie aktívne podieľajú na príprave návrhov a pripomienok v legislatívnom a pripomienkovom konaní s cieľom vytvárania transparentnej, modernej a v praxi efektívne uplatniteľnej legislatívy. Propagácia princípu transparentnosti v oblastiach týkajúcich sa štátnej pomoci, EÚ fondov a PPP projektov patrí k našim kľúčovým cieľom.

V prípade Vašich otázok, prípadne záujmu o účasť na našich podujatiach, nás môžete kontaktovať osobne, emailom alebo telefonicky. Naše kontaktné údaje sú uvedené v záhlaví tejto webovej stránky.

inPagewebsites with AI, domain and webhosting