Správy a monitoring investičnej pomoci


Prijímateľ investičnej pomoci, je povinný pravidelne predkladať ročné správy pre účely monitorovania a hodnotenia plnenia podmienok schválenej investičnej pomoci:


Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru

Predkladá sa každý rok v termíne do konca apríla, za každé obdobie od začatia prác do ukončenia prác na investičnom zámere.

Súčasťou tejto správy je detailný výkaz oprávnených nákladov. Prijímateľ vykazuje obstaranie majetku (daňový doklad/faktúra, doklad o úhrade/výpis z účtu) a spôsob účtovania, kde v prípade účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva, musia byť náklady zaúčtované na analytických účtoch (analytická hlavná kniha a výpis analytických účtov).

K ročnej správe sa prikladá výrok nezávislého audítora potvrdzujúci, že zahrnuté položky boli riadne zaúčtované v účtovníctve prijímateľa.

Prijímateľ tiež vykazuje vytváranie nových pracovných miest (v plánovanej vzdelanostnej štruktúre zamestnancov), dosiahnutie plánovaného objemu alebo hodnoty výroby/poskytovania služieb a iných ukazovateľov podľa plánovaného investičného zámeru, v súlade so zákonom a príslušnými vyhláškami a usmerneniami.

Rozdiely medzi vykazovanými údajmi v ročnej správe a plánovanými údajmi v investičnom zámere musia byť zdôvodnené, avšak prijímateľ je povinný akékoľvek zmeny, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu investičného zámeru bezodkladne písomne oznámiť v reálnom čase, pre účely posúdenia možného vplyvu na plnenie povinností prijímateľa a podmienok súvisiacich s poskytovaním investičnej pomoci.

Súčasťou ročnej správy sú povinné prílohy a textová časť s opisom situácie.


Ročná správa o využívaní investície

Predkladá sa každý rok v termíne do konca apríla, za každé obdobie od ukončenia prác na investičnom zámere, počas obdobia 3 rokov (malý/stredný/mikropodnik) alebo 5 rokov (veľký podnik) po roku, v ktorom boli práce ukončené, najmenej počas obdobia čerpania (uplatňovania) investičnej pomoci.

V ročnej správe sa vykazuje najmä vytváranie nových pracovných miest, ich zachovanie/obsadenie v povinnom 5 ročnom období, zachovanie obstaraného majetku na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc, dosiahnutie plánovaného objemu alebo hodnoty výroby/poskytovania služieb a iných ukazovateľov podľa plánovaného investičného zámeru, v súlade so zákonom a príslušnými vyhláškami a usmerneniami.

Prijímateľ je naďalej povinný zdôvodniť rozdiely medzi vykazovanými údajmi v ročnej správe a plánovanými údajmi v investičnom zámere, ako aj písomne oznámiť akékoľvek zmeny, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu investičného zámeru a to bezodkladne, v reálnom čase.

Súčasťou ročnej správy sú povinné prílohy a textová časť s opisom situácie.


Prijímateľ, je tiež povinný jednorazovo predložiť správy súvisiace s ukončením prác na investičnom zámere a ukončením čerpania investičnej pomoci:


Správa o ukončení investičného zámeru

Predkladá sa najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia prác na investičnom zámere. Ukončením prác je nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na poslednú stavbu alebo vydanie povolenia stavebného úradu na uvedenie stavby alebo technológie, ktorá je súčasťou oprávnených investičných nákladov, do trvalej prevádzky, resp. zaradenie poslednej technológie do trvalej prevádzky (podľa skutočnosti, ktorá nastala neskôr).

V tejto správe sa vykazujú najmä údaje, ktorých plnenie bolo záväzné počas realizácie investičného zámeru.

V lehote na podanie tejto správy, je prijímateľ povinný v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru, na verejne prístupnom mieste, umiestniť informačnú tabuľu, ktorú má povinnosť zachovať najmenej počas 5 rokov.


Záverečná hodnotiaca správa

Predkladá sa najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania (uplatňovania) investičnej pomoci.

V tejto správe sa vykazuje najmä skutočná intenzita poskytnutej investičnej pomoci, skutočne vytvorené pracovné miesta a vytvorené pracovné pozície a iné kľúčové údaje súvisiace s dodržiavaním plánovaných hodnôt podľa investičného zámeru a plnením podmienok pre čerpanie poskytnutej investičnej pomoci.


Na vyžiadanie poskytneme detailné referencie a súvislosti o nami poskytovanom poradenstve v danej oblasti za posledných 10 rokov.


Poskytovateľom poradenských služieb je spoločnosť:

CEUF j.s.a.
Ladzianskeho 2710/10
831 01 Bratislava
IČO: 51428776
DIČ: 2120688977
Email: forum@ceuf.eu
Jednoduchá spoločnosť na akcie zapísaná obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, odd. Sja, vl.č. 36/B

inPagewebsite, domain and webhosting easily