Žiadosť o investičnú pomoc

Príprava projektu je náročný proces, vyžadujúci detailné plánovanie do budúcnosti a znalosť podmienok pre poskytovanie štátnej pomoci ako aj bežnej praxe. Súčasťou žiadosti je popis investičného zámeru obsahujúci okrem iných údajov základné informácie o prijímateľovi, stručný popis histórie, súčasných podnikateľských aktivít a plánov ďalšieho rozvoja, popis súčasných a plánovaných procesov výroby (služieb), súčasných a plánovaných výrobkov (služieb), výpočet oprávnených nákladov, výpočet požadovanej investičnej pomoci, v prípade veľkých podnikov popis kontrafaktuálnej situácie, analýza konkurencie (v Slovenskej republike a v Európskej únii) s odhadom vplyvu realizácie investičného zámeru na existujúce podnikateľské subjekty a iné dôležité informácie.

Počas realizácie investičného zámeru a po jeho ukončení, počas čerpania investičnej pomoci, resp. určeného obdobia, je prijímateľ povinný vykazovať vybrané údaje v ročných správach, pre účely monitoringu plnenia podmienok (udržanie investície- úrovne podnikateľských aktivít, nových pracovných miest, majetku a pod.).

Naša spoločnosť ponúka profesionálne poradenské služby súvisiace s prípravou a vypracovaním komplexnej dokumentácie predkladanej v rámci žiadosti o investičnú pomoc a pri jej čerpaní. Poskytneme Vám detailný výklad podmienok pre poskytnutie štátnej pomoci zahŕňajúcich slovenskú a EÚ legislatívu, vypracujeme potrebné výpočty a pripravíme požadované ročné správy pre poskytovateľov štátnej pomoci. Vy sa môžete sústrediť na úspešnú realizáciu Vášho investičného zámeru a Váš biznis. Ušetríme tým značnú administratívnu záťaž Vašej firme, ako aj možné spory súvisiace s neznalosťou, resp. nedodržaním podmienok, ktoré sa môžu vyskytnúť na oboch stranách, u prijímateľa, ale aj u poskytovateľov.

Na vyžiadanie poskytneme detailné referencie a súvislosti o nami poskytovanom poradenstve za posledných 10 rokov.

Poskytovateľom poradenských služieb je spoločnosť:

CEUF j.s.a.
Ladzianskeho 2710/10
831 01 Bratislava
IČO: 51428776
DIČ: 2120688977
Email: forum@ceuf.eu
Jednoduchá spoločnosť na akcie zapísaná obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, odd. Sja, vl.č. 36/B

inPagewebsite, domain and webhosting easily